درباره ما

ويژه نامه همشهري تاكسي از تيرماه سال89 و با اهدافی چندگانه به چاپ رسيد.
در تهران نزديك به هشتاد هزار تاكسيران هماكنون وظيفه خدمت رساني روزانه به شش ميليون نفر را برعهده دارند و اين جمع به همراه خانواده شان به جمعيتي نزديك به نيم ميليون نفر ميرسند.
همشــــهري تــاكسي در ابتدا به نيت پركردن خلأ اطلاع رساني ميان سازمان تاكسيراني و رانندگان تاكسي و پس از آن با نيتي مهمتر يعني ارتقاي شأن و جايگاه اين قشر در جامعه منتشر شد.
اين نشــريه ماهانه در شبـكه تاكسيرانان تهراني توزيع ميشـود و منــزلت ويژهاي در ميان قشر زحمتـكش تاكسيــران پيـدا كـرده است.

آگهی ها